BIP

Dziennik elektroniczny

Zrealizowane projekty unijne

Licznik odwiedzin

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 


Designed by:

Nabór na stanowisko pracy – konserwator w Publicznej Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Siesławicach
niedziela, 14 stycznia 2018 16:15

Publiczna SP im. K. Makuszyńskiego w Siesławicach ogłasza nabór na stanowisko: konserwator

Stanowisko: konserwator

Miejsce pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego

w Siesławicach

Ilość etatów: ¼ etatu

Wydział: obsługa

Termin składania dokumentów: 25.01.2018r. do godziny 12:00

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
a. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie minimum podstawowe,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwator.
b. Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
- umiejętności pielęgnacji zieleni, techniczne i remontowo-budowlane,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy,
- mile widziane dodatkowe uprawnienia (np. uprawnienia energetyczne SEP do 1  kV),
- wysoka kultura osobista,
- sumienność i punktualność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) wykonywanie prac naprawczo - remontowych na terenie szkoły i w budynku szkoły,
b) dbanie o stan techniczny sprzętu szkolnego (systematyczne kontrolowanie sprzętu i bieżąca naprawa uszkodzeń),
c) wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości wokół budynku  oraz poprawą funkcjonalności i estetyki terenu zielonego,
d) współpraca z innymi pracownikami obsługi szkoły,
e) wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.

II. Wymagane dokumenty:
a) podanie o przyjęcie do pracy,
b) Curriculum Vitae,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
d) kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
e) oświadczenie kandydata o niekaralności,
f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
h) oświadczenie o następującej treści" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926  z póżn. zm.)". Wszystkie wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane.

IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
a. Termin: 2018-01-25
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach, Siesławice 140, 28-100 Busko- Zdrój lub złożyć osobiści w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie
z dopiskiem "Nabór na stanowisko KONSERWATORA". Termin składania dokumentów: 25.01.2018 r., godz. 12:00 (decyduje data wpływu).
Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie (telefonicznie) o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

 

Ogłoszenia