BIP

Dziennik elektroniczny

Zrealizowane projekty unijne

Licznik odwiedzin

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 


Designed by:

Nabór na stanowisko nauczyciel wychowania fizycznego w Publicznej SP im. K. Makuszyńskiego w Siesławicach
czwartek, 23 sierpnia 2018 16:56

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach

ogłasza nabór na stanowisko: nauczyciel wychowania fizycznego

Stanowisko: nauczyciel wychowania fizycznego

Wymiar czasu pracy: 12/18

Miejsce wykonywania pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach

Rodzaj umowy: czas określony: od 01.09.2018r. do 11.01.2019r.

Termin składania dokumentów: 30.08.2018r. do godziny 12:00

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach ogłasza nabór na stanowisko:  nauczyciela wychowania fizycznego

I. Przedmiot naboru

1. Umowa o pracę na czas określony: od 1 września 2018 r. do 11 stycznia 2019 r.

2. Wymiar czasu pracy: 12/18.

3. Miejsce wykonywania pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Kornela  Makuszyńskiego w Siesławicach, Siesławice 140, 28-100 Busko - Zdrój.

II. Wymagania

1. Kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego, z przygotowaniem  pedagogicznym.

2. Preferowane doświadczenie zawodowe w pracy w szkole.

3. Umiejętność współpracy z innymi pracownikami pedagogicznymi szkoły.

4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw  publicznych, niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

5. Komunikatywność, odpowiedzialność.

6. Wykonywanie swoich obowiązków w czasie i miejscu określonym przez dyrektora  szkoły.

III. Wymagane dokumenty

1. CV.

2. List motywacyjny.

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie – poświadczone za zgodność z oryginałem.

5. Oświadczenie kandydata o niekaralności oraz o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.

6. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy – potwierdzone za zgodność z oryginałem.

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( na podstawie art. 6  ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej  RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia  26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 917) – w szczególności Art. 221 § 1.

10. Dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.

IV. Termin i miejsce składania dokumentów

1. Termin: 30-08-2018 r. godz. 12:00

2. Sposób:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach, Siesławice 140, 28-100 Busko-Zdrój lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i z dopiskiem "Nabór na stanowisko nauczyciela wychowania fizycznego".

3. Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie (telefonicznie) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, którą przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Siesławicach.
4. Informacje o wyniku naboru będą umieszczone na stronie internetowej szkoły.
5. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do szkoły po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

OŚWIADCZENIE

 

Ogłoszenia