BIP

Dziennik elektroniczny

Zrealizowane projekty unijne

Licznik odwiedzin

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 


Designed by:

Nabór na stanowisko urzędnicze - inspektor w dziale kadr
czwartek, 27 grudnia 2018 19:05

Informacja o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach

Stanowisko: inspektor w dziale kadr

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach informuje o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:  inspektor w dziale kadr.

Wymiar czasu pracy: 0,20 etatu.

Liczba stanowisk: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony.

 

  1. 1. Wymagania niezbędne:

1)     Wykształcenie: wyższe magisterskie - administracja, ekonomia, zarządzanie

2)     spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust.1 i ust.3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

3)     staż pracy – minimum 5 lat, w tym co najmniej 1 rok pracy na stanowisku w dziale kadr w jednostce oświatowej,

4)     znajomość problematyki oświatowej, Kodeksu Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o ochronie danych osobowych,

5)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6)     znajomość przepisów prawnych w tym w szczególności prawa finansowego, prawa administracyjnego i innych przepisów prawnych dotyczących zadań realizowanych,

7)     niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)     stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na stanowisku inspektora do spraw kadr,

  1. 2. Wymagania dodatkowe:

1)     znajomość obsługi programu Kadry Optivum oraz programu Płatnik,

2)     umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych,

3)     motywacja do pracy oraz wysoka kultura osobista,

4)     umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność,

5)     umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office oraz programów do obsługi poczty elektronicznej i Internetu, znajomość obsługi wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej SIO,

6)     umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

7)     umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań,

8)     umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność.

  1. 3. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

1. Prawidłowe sporządzanie, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji osobowej
kadry pedagogicznej oraz kadry administracyjno - obsługowej zatrudnionej
w jednostce, w tym:
- kompletowanie akt osobowych, sporządzanie umów o pracę, decyzji o awansowaniu,
przegrupowaniu, zmianie warunków pracy i płacy, rozwiązaniu umów o pracę,
przygotowywanie decyzji o urlopach zdrowotnych, bezpłatnych, macierzyńskich,
wychowawczych i wypoczynkowych,
- wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu oraz świadectw pracy,
- przygotowywanie decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczycieli.        
2. Prowadzenie rejestrów urlopów bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich,
zdrowotnych, badań lekarskich oraz rejestru zwolnień lekarskich,
3. Opracowywanie analiz i informacji z zakresu zatrudnienia i wynagradzania
4.  Sporządzanie sprawozdań ze stanu kadrowego.
5. Prowadzenie obsługi programu Kadry Optivum oraz programu Płatnik w zakresie
dokumentacji zgłoszeniowej.
6. Sporządzanie deklaracji PFRON.
7. Prowadzenie SIO i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie.
8. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej dodatków motywacyjnych dla
pracowników pedagogicznych jednostki.
9. Przygotowywanie kompletnej dokumentacji pracowników przechodzących na
emerytury i renty oraz załatwianie spraw formalno - prawnych z tego zakresu.
10. Prowadzenie zagadnień socjalnych pracowników jednostki oraz sporządzanie,
kompletowanie i przechowywanie związanej z tym dokumentacji.
11. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, sporządzanie list obecności.
12. Sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów płacowych oraz
dokumentów dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
13. Sporządzanie wykazów osób uprawnionych do otrzymywania dodatkowego
wynagrodzenia rocznego.
14. Poświadczanie zatrudnienia osób ubiegających się o pożyczki z Międzyzakładowej
Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświatowych w Busku - Zdroju.
15. Wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

  1. 4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Siesławicach w pomieszczeniu przystosowanym do pracy biurowej. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze. Praca wymagająca samodzielności, dyspozycyjności, odpowiedzialności oraz współpracy z innymi komórkami jednostki oraz zewnętrznymi instytucjami.

  1. 5. Wymagane dokumenty:

1)     życiorys (CV),

2)     list motywacyjny,

3)     kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1 – do pobrania),

4)     kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

5)     kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej, inne kwalifikacje zawodowe lub umiejętności (m.in. kursy, doskonalenia),

6)     podpisane odręcznie oświadczenie o:

- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw
publicznych,

- niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,

-  posiadanym obywatelstwie,

- stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zadań na stanowisku inspektora w dziale kadr – (załącznik nr 2 – do pobrania).

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).

Kopie składanych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego, Siesławice 140 w kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze inspektora w dziale kadr” w terminie do 31 grudnia 2018 r. do godz. 9:00.

Osoby spełniające powyższe wymagania zostaną poinformowane telefonicznie
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Aplikacje, które zostaną złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do

jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych osób będą zniszczone komisyjnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego z siedzibą w Siesławicach 140, tel. kontaktowy 41 378-25-35

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach w  celu zatrudnienia na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy (zakres danych określony jest w załączonym wzorze kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się
o zatrudnienie), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji a w przypadku zatrudnienia przez okres trwania łączącego strony stosunku prawnego oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji (archiwizacji) związanej z tym stosunkiem (akt osobowych), ustalanym odrębnymi przepisami.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty określone przepisami prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem poprzez przesłanie oświadczenia
o wycofaniu zgody na adres Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Siesławicach.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Do pobrania:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Ogłoszenia